III Sesja Rady Gminy Sędziejowice Drukuj
Wpisany przez Marek   
sobota, 18 grudnia 2010 18:59

ugs-logo-newOGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia /wtorek/ 2010 r. o godzinie 1000 odbędzie się

III Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji Rady Gminy.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010,

      2/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

          umowy dzierżawy,

            3/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku

                publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

                ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów

                prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

                organizacji,

            4/ programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami

                prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.,

            5/ gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

                przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok,

            6/ gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar

                przemocy w rodzinie na lata 2010-2015,

            7/ przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2011 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sędziejowice

/-/ Wacław Ułański

Poprawiony: sobota, 18 grudnia 2010 19:07