Wybory

wyboryWojewoda Łódzki, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice (zaplanowanych na 29 marca 2020 roku).

25 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r.

Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.

Pełna treść zarządzenia.

wyboryWojewoda Łódzki zarządził wyboru uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu nr 13 obejmującego swoim obszarem sołectwo Kozuby.

Do 3 lutego 2020 r. należy podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach. Tego samego dnia mija termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.