Ogłoszenia i komunikaty

herb UGS maly

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 1990/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 

WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym w miejscowości Wola Wężykowa po obniżonej o 30% cenie

- działka nr 148/8 o pow. 0,1574 ha – cena wywoławcza 218.400,00 zł, wadium 21.840,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się 14 lipca 2020r.

EFG plW dniach 2 – 4 grudnia 2020 r. odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020  w formule online. Wiedza, eksperci, praktycy – nie może Ciebie zabraknąć!

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym i innowacjom. Zaprosimy do debaty nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Aby wziąć udział w Forum, wystarczy zarejestrować się na stronie https://elodzkie.pl/wydarzenia/xiii-europejskie-forum-gospodarcze-lodzkie-2020 Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma link z dostępem do strony transmisji wydarzenia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

baner EFG 666x374

herb UGS malyGMINA SĘDZIEJOWICE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE MOGĄCE ZARZĄDZAĆ I PROWADZIĆ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ   OFERTOWY.doc)FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]62 kB2020-11-25 16:07
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert.pdf[ ]2598 kB2020-11-25 16:06

herb2Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:

- nieruchomość rolna położona w miejscowości Wola Wężykowa, oznaczona jako działka nr 94/1 o pow. 2,9075 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR1L/00042907/2. Klasa bonitacji gruntów: RV-2,1635 ha, RVI-0,5932 ha, PS V – 0,1135 ha, W-0,0171 ha, Lzr – 0,0202 ha.

Nieruchomość stanowi pole uprawne w kształcie prostokąta, dojazd do działki od drogi gruntowej nieutwardzonej, sąsiedztwo i otoczenie to pola uprawne i lasy. Teren jest płaski. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziejowice przyjętym Uchwałą Nr V/40/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28.02.2019 r. r. działka znajduje się w terenach rolnych niższych klas bonitacyjnych. Działka nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego zgłoszenia, zobowiązuje się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – załącznik nr 1;

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

3)oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha – załącznik 1 A;

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego /tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1655/ w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – załącznik nr 2 /Dz.U. z 2012 r., poz. 109 ze zm./;

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Do dnia 24 grudnia 2020 r. należy złożyć do Urzędu Gminy w Sędziejowicach, pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Woli Wężykowej” .

Cena wywoławcza nieruchomości w Woli Wężykowej wynosi 80.000,00 złotych /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100/.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług /tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm./transakcje zwolnione są z podatku VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 8.000,00 złotych /osiem tysięcy złotych/. Wadium w wymaganej wysokości uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 22 grudnia 2020 r. na konto Gminy Sędziejowice nr 67 9279 0007 0050 3413 2000 0320. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Sędziejowice w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice przy ul. Wieluńskiej 6, sala B na parterze.

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, pokój nr 11, tel. (43) 84 000 15 w godz. 7.30-15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik 2.doc)Załacznik nr 2[ ]28 kB2020-11-19 12:36
Pobierz plik (załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1[ ]33 kB2020-11-19 12:35
Pobierz plik (załącznik nr 1A.doc)Załacznik nr 1A[ ]41 kB2020-11-19 12:35
Pobierz plik (ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU.doc)Zgłaszanie Uczestnictwa w przetargu[ ]23 kB2020-12-01 10:15