Ogłoszenia i komunikaty

Szkoła LiderówSzkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Co oferujemy?
Tematyka zajęć obejmuje m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej.

Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach, a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie www.administracjapodkontrola.pl

Kogo poszukujemy?

  • osób zaangażowanych lokalnie,
  • zainteresowanych działalnością kontrolną i strażniczą,
  • aktywistów i członków organizacji pozarządowych,
  • zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji.


Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów.

W tym roku do udziału w Programie zaprosimy 40 osób.

Jak aplikować?

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych.

Na zgłoszenia czekamy do 9 lutego 2021 roku.


Więcej informacji oraz link do rekrutacji: https://administracjapodkontrola.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-ii-edycji-szkoly-liderow-programu-administracja-pod-kontrola/

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura Administracja pod kontrolą.pdf)Broszura Administracja pod kontrolą.pdf[ ]590 kB2021-01-22 13:56

Drinks supermarket cans beverage 24299872576Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, iż od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje normujące opłatę od napojów alkoholowych i opłatę „cukrową”. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 1492,1493). Zasadniczym celem ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Opłata „cukrowa”

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

1) z dodatkiem substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny,
2) z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej.

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:
1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napojów.
2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa wyłącznie na zamawiającym.

Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju.

Opłata składa się z dwóch części:
- 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,
- oraz dodatkowej opłaty w postaci:10 groszy, jeżeli w produktach znajduje się kofeina, tauryna lub guarana, 5 groszy za każdy nadmiarowy gram cukru w produkcie (o ile cukru jest więcej niż 5 gramów na 100 ml produktu).

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty są obowiązane:
1) składać w postaci elektronicznej informację, opatrzona podpisem kwalifikowanym organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2) obliczać i wpłacać opłatę

- w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie, naczelnik urzędu skarbowego ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

Beneficjentem opłaty i dodatkowej opłaty jest Narodowy Fundusz Zdrowia – 96,5%, Budżet państwa – 3,5%.

Opłata od napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia są zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Opłata wynosi 25 zł za każdy litr 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi obowiązani są do;
1) złożenia informacji, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2) obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego ww. opłaty.

- do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Organem właściwym w sprawie opłaty i dodatkowej opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy.

W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie ustanawia się w drodze decyzji dodatkową opłatę w wysokości:
1) 2.000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 18%
2) 11.250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Wpływy z opłaty będą stanowić w 50% dochód własny gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe 50% stanowić będzie przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opłata „cukrowa”

prądPGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - Rejon Energetyczny Sieradz informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

- 21.01.2021r. godz. 8-16 Dobra, Dąbrowa (stacja 3-1255), Sycanów (stacja 3-1254, 3-1256), Kamostek (stacja 3-1241, 3-1242, 3-1698)

- 25.01.2021r. godz. 8-16 Łopatki (stacja 3-0195,3-1916), Niecenia (stacja 3-1175), Rososza (stacja 3-0085), Sięganów (stacja 3-0084, 3-2080)

- 26.01.2021r. godz. 8-9 i 15-16 Sędziejowice (stacje 3-081, 3-0711, 3-1846) ul. Dolna, ul. Kolejowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Łódzka, ul. Powstańców 1863 Roku, ul. Słoneczna, ul. Wieluńska

- 26.01.2021r. godz. 8-16 Brody (stacja 3-1844), Emilianów (stacja 3-1303) Sędziejowice-Kolonia (stacja 3-0416, 3-1845)

- 27.01.2021r. godz. 8-14 Kustrzyce (stacja 3-2130), Przymiłów (stacja 3-0406, 3-1234), Wrzesiny (stacja 3-1566, 3-1567), Wrzesiny-Kolonia

- 27.01.2021r. godz. 13-16 Brody (stacja 3-1844), Sędziejowice-Kolonia (stacja 3-0416)

- 29.01.2021r. godz. 8-16 Kustrzyce (stacja 3-0194), Marzenin (stacja 3-0193, 3-1513) ul. Bilewska, ul. Boczna, ul. Cicha, ul. Jasna, ul. Krótka, ul. Łaska, ul. Piaskowa, ul. Plac Różany, ul. Polna, ul. Widna, ul. Zaciszna, ul. Zduńska, ul. Zielona, Wola Marzeńska (stacja 3-1186, 3-1249)

- 01.02.2021r. godz. 8-16 Kamostek (stacja 3-1697, 3-1850), Lichawa (stacja 3-0344, 3-1696, Sędziejowice (stacja 3-0764, 3-1847)ul. Dolna

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

DyrektorOchronySrodowiskaWlodziObwieszczenie ws. Prac na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - granica województw śląskie/łódzkie - Zduńska Wola Karsznice

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi.pdf)Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi.pdf[Pełna treść obwieszczenia]112 kB2021-01-08 18:17