DSCF9380Trwa XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice. Zapraszamy do oglądania transmisji online: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1187/rada-gminy-sedziejowice.htm

sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca / piątek / 2020 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2019:

  1. przeprowadzenie debaty nad raportem;

  2. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.

 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

  1. zapoznanie się z uchwałą Nr I/35/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2019 rok;

  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2019 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

  3. zapoznanie z uchwałą Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.;

  4. zapoznanie się z uchwałą Nr I/60/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 rok;

  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2019 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020 - 2030;

  2. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

  3. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  4. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4;

  5. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego;

  6. uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice;

  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  8. przyjęcia ,,Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”;

  9. średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2020/2021;

  10. regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania;

  11. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sędziejowice jest organem prowadzącym.

 9. Wolne wnioski i informacje.

 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ - / Jarosław Bartczak

 

LGDSzanowni Państwo, Drodzy Beneficjenci,

Mając na uwadze wiele Waszych telefonów i pytań, zdajemy sobie sprawę, że czekacie na ogłoszenie kolejnych naborów wniosków. Mamy nadzieję, że odbędą się one w II połowie 2020 r.

Pragniemy poinformować, iż Zarząd LGD „Dolina rzeki Grabi”, dokłada wszelkich starań, aby nabory odbyły się jak najszybciej. W lutym 2020 r. złożyliśmy aktualizację LSR, w odpowiedzi na pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki w wysokości 1 050 000 zł – drugi bonus za sprawne wrażanie LSR. Zgodnie z uchwałą zarządu LGD z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji LSR, w/w środki zostały przeznaczone na nabory 
dot. podejmowania działalności gospodarczej (10 premii po 100 000 zł) i 50 000 zł na rozwój infrastruktury rekreacyjnej.

W dniu 22 maja 2020 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w którym zostaliśmy poproszeni o dokonanie ponownej weryfikacji aktualności zapisów LSR, w tym celów na jakie chcemy przeznaczyć dodatkowe środki, mając na uwadze epidemię COVID-19 oraz dynamiczne zmiany społeczne i gospodarcze.

W związku z powyższym prosimy Państwa (potencjalnych beneficjentów) o udział w krótkim badaniu ankietowym, które pozwoli nam zweryfikować Wasze potrzeby/branże/rodzaje działalności gospodarczej, które chcielibyście uruchomić w dobie epidemii COVID-19, tak abyśmy mogli dokonać rzetelnej diagnozy potrzeb naszej społeczności lokalnej.

W linku: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (aktualizacja z dnia 27 stycznia 2020 r. z naniesionymi zmianami – planowanymi naborami).

Badanie ankietowe będzie prowadzone w okresie: 27 maja – 3 czerwca 2020 r.

Czas potrzebny na wypełnienie ankiety: ok. 2 min.

ANKIETA

Dziękujemy za wypełnienie ankiety oraz Państwa zaangażowanie w diagnozę potrzeb społeczności lokalnej na obszarze LGD „Dolina rzeki Grabi”.

dzialaj lokalnieStowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

 • Termin naboru: 25.04.2020 r. – 26.05.2020 r.
 • Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
 • Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2020”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/, który aktywny będzie od 25 kwietnia 2020 r. do 26 maja 2020 r. do godz. 23:59.

Zapraszamy do udziału w Programie!

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Do pobrania:

Regulamin

2020 0106 18321300Tradycyjnie w Święto Trzech Króli odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Gminny PSL w Sędziejowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach.  Dopisali zarówno mieszkańcy, jak i goście spoza gminy Sędziejowice.

Doroczne spotkanie ma wieloletnią tradycję, a zdaniem organizatorów, dzięki bogatemu programowi artystycznemu, wyjątkowo mało politycznej, a bardziej świątecznej atmosferze przyciąga coraz więcej osób.

Spotkanie otworzył wójt gminy Sędziejowice, a jednocześnie prezes Zarządu Gminnego PSL Dariusz Cieślak. Tradycyjnie głównym punktem spotkania był występ artystycznych przygotowany przez instruktorów i podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury. Różnorodność form oraz niezwykłe łączenie pokoleń zaowocowało gromkimi brawami.

– Nasze grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury to już uznana marka. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym spotkanie, a najlepiej świadczy o tym fakt, że Ci, którzy dołączyli do nas w ostatniej chwili musiał obserwować część artystyczną na stająca. Goście spoza gminy żartowali nawet sobie, że jeśli tak dalej pójdzie, to trzeba będzie rozbudować ośrodek – mówi wójt Cieślak.

Gospodarz spotkania przyznał również, że choć jest to spotkanie, którego współorganizatorem jest organizacja polityczna, to uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich stron sceny politycznej. – Ludowy znaczy powszechny, a najlepiej widać to na naszym sędziejowickim spotkaniu. Bez względu na to jakie mamy poglądy, jakie sympatie polityczne, to w tym dniu jesteśmy wszyscy razem, żeby wzajemnie liczyć sobie wszystkiego, co najlepsze. Dla nas i dla naszych małych ojczyzn – wyjaśnia.