nabory 250x250pxWójt Gminy Sędziejowice  ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Sędziejowice.

 

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące wymagania:
- mieć ukończone 18 lat,
- zamieszkiwać na terenie Gminy Sędziejowice,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu w trybie zdalnym, które obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną.
W ramach szkolenia uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym:
- o tajemnicy statystycznej;
- o czynnościach objętych metodą zbierania danych;
- o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu powszechnego;
- o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z ludnością;
- o sposobie obsługi urządzenia mobilnego i oprogramowania urządzenia.

Kandydat na rachmistrza w trakcie szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Kandydat zostanie wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów spisowych przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem zdania egzaminu testowego z wynikiem co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi.

Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:
- Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego, zawierający dane osobowe (zał. nr 1);
- Oświadczenie kandydata na rachmistrza spisowego (zał. nr 2);
- Informacja dotycząca RODO (zał. nr 3);
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej .

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy urzędu w zapieczętowanej kopercie z napisem Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań do 9 lutego 2021 r.

Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego / data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Adres do doręczeń :
Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6.
98-160 Sędziejowice

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Agnieszka Konieczna – koordynator

tel. (43) 84 0000 6.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz dla kandydata na rachmistrza spisowego.odt)formularz dla kandydata na rachmistrza spisowego.odt[Formularz kandydata na rachmistrza spisowego]14 kB2021-02-01 07:54
Pobierz plik (klauzula inflormacyjna RODO.odt)klauzula inflormacyjna RODO.odt[Klauzula informacyjna RODO]26 kB2021-02-01 07:55
Pobierz plik (ogłoszenie - regulamin naboru rachmistrzów spisowych NSP 2021.odt)ogłoszenie - regulamin naboru rachmistrzów spisowych NSP 2021.odt[Ogłoszenie - regulamin naboru rachmistrzów ]29 kB2021-02-01 07:56
Pobierz plik (oświadczenie kandytata na rachmistrza spisowego.odt)oświadczenie kandytata na rachmistrza spisowego.odt[Oświadczenie kandydata na rachmistrza spisowego]15 kB2021-02-01 07:55