herb UGS malyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2020 r. poz. 1439).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG).
Termin składania:
- w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłat.
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.