psrWójt Gminy Sędziejowice ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Sędziejowice.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
- być osobą pełnoletnią,
- zamieszkiwać na terenie Gminy Sędziejowice
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobligowany do udziału w szkoleniu w ramach którego uzyska
informacje o statystyce publicznej, w tym:
- o tajemnicy statystycznej;
- o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
- o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z rolni-kiem,
- o sposobie obsługi urządzenia mobilnego i oprogramowania urządzenia.

Kandydat na rachmistrza w trakcie szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.

Kandydat zostanie wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem zdania egzaminu testowego z wynikiem co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi.

Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:
- Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, zawierające dane osobowe (zał. nr 1).
- Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej .
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. nr 2).
- Informacja dotycząca RODO (zał. nr 3).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy urzędu w zapieczętowanej kopercie z napisem Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r. w terminie do 08.07.2020 r. (ważna data wpływu).

Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego / data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu Gminy Sędziejowice.

Adres do doręczeń :
Urząd Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6.
98-160 Sędziejowice

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Krzysztof Hadrysiak - koordynator tel. (43) 677 16 93

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf[ ]186 kB2020-06-22 06:41
Pobierz plik (Klauzula informacyjna.pdf)Klauzula informacyjna.pdf[ ]361 kB2020-06-22 06:39
Pobierz plik (Oświadczenie kandydata.pdf)Oświadczenie kandydata.pdf[ ]185 kB2020-06-22 06:42