znaczki

Dyrektor Przedszkola w Dobrej zachęca Państwa do zapisywania swoich dzieci do nowej grupy przedszkolnej Przedszkola w Dobrej w ramach projektu pt.: „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice. Projekt będzie realizowany przez Gminę Sędziejowice, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.01.01-10-0014/18-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie: XI.1.1. Edukacja przedszkolna. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 225 403,00 zł. Całkowita wartość projektu: 265 180,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego obejmującego 18 dodatkowych miejsc dla dzieci w okresie VIII.2019-VIII.2020 na terenie Przedszkola w miejscowości Dobra (gm. Sędziejowice- woj. łódzkie) oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Dobrej w ramach dodatkowych zajęć dla 18 dzieci (8 dziewczynek i 10 chłopców).

Główne rezultaty to:
1. stworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Dobrej (8 dziewczynek i 10 chłopców)
2. przeprowadzenie 140h godzin zajęć dodatkowych dla 18 dzieci przyjętych do nowopowstałego Ośrodka wychowania Przedszkolnego (8 dziewczynek i 10 chłopców) z Przedszkola w Dobrej
3. doposażenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w niezbędne do utworzenia nowego oddziału sprzęty, meble oraz pomoce dydaktyczne.

Projekt obejmuje dofinansowanie funkcjonowania 18 miejsc wychowania przedszkolnego w wymiarze 7 godzin dziennie pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, poza tym zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające prawidłowy rozwój dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia muzyczne. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona od 01.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu można będzie złożyć w Biurze Projektu, mieszczącym się w Przedszkolu w Dobrej, Dobra 49, 98-160 Sędziejowice. Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne będą w Biurze projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu. W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, jest możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg procedury ustalonej z dyrektorem przedszkola.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 436771316 , w godzinach: 08:00 – 15:00.

Zachęcamy Rodziców do składania wniosków.