sesjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 marca / czwartek / 2020 r. o godzinie 1100 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

 

 

  

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;

2) dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;

3) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki;

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

5) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2020 roku;

6) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

7) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie gminy Sędziejowice;

8) przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2020 r.;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sędziejowice.

7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok w Gminie Sędziejowice.

8. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2019.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak