Drukuj
Kategoria: Mieszkania

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu mieszkalnego położonego w Sędziejowicach przy ulicy Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU:

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 85,17 m2 położony w Sędziejowicach przy ul. Wieluńskiej 7 m 1.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, CO oraz elektryczną.

2. WNOSZENIE OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem 1 m2 powierzchni wynosi 4,13zł/m2.

Czynsz płatny miesięcznie, zgodnie z wystawioną fakturą, w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

Wynajmujący ma prawo z dniem 30 marca każdego roku do zmiany wysokości stawki czynszu za jednostronnym powiadomieniem pisemnym, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Wzrost stawki czynszu nie może przekraczać średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Oprócz czynszu za najem, Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych za:

- wodę i ścieki – wg wskazań wodomierza,

- energię elektryczną – wg wskazań licznika,

- centralne ogrzewanie – 4,48 zł/m2/netto+23%VAT (stawka na dzień ogłoszenia przetargu),

- wywóz nieczystości stałych.

3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

28.01.2020r. godz. 10.00 (wtorek)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 – sala B parter.

4. UDZIAŁ W PRZETARGU:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500,00 zł na konto GJUK w Sędziejowicach nr 45 9263 0000 0524 7893 2005 0007 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, najpóźniej do dnia 27.01.2020r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy GJUK w Sędziejowicach.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem.

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 85,17 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.

Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.

Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z GJUK w Sędziejowicach

tel. 43-67-112-26.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie GJUK w Sędziejowicach Sędziejowice-Kolonia 12 lub telefonicznie pod nr 43 67-112-26.

Sędziejowice-Kolonia, 16.01.2020r.

Informacja dostępna również w Biuletynie Informacji Publicznej.