Dłoń wrzucająca papier do kosza na odpady

Urząd Gminy Sędziejowice informuje, że rozpoczęły się kontrole segregacji podczas każdorazowego odbioru odpadów. Pracownicy firmy wywozowej sprawdzać będą pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów niezgodnie z zasadami segregacji. Za łamanie regulaminu naliczana będzie podwyższona opłata.


Prawidłowa segregacja ma wpływ na ilość odpadów zmieszanych. Co do zasady, im jest ich więcej, tym koszty ponoszone przez Gminę są wyższe. W myśl przepisów Gmina nie może dotować odbioru odpadów, a koszty muszą być podzielone pomiędzy mieszkańców. Jeśli koszty Gminy rosną, również opłata pobierana od mieszkańców musi iść w górę.

Ponadto Gminy zobowiązane są do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu masy odpadów komunalnych. Te poziomy rosną z roku na rok. Za brak ich osiągnięcia na Gminy będą nakładane wysokie kary finansowe. Te kary również wpłyną bezpośrednio na wzrost opłat pobieranych od mieszkańców.

Przepisy zostały tak skonstruowane, aby segregacja odpadów się opłacała, a w zasadzie tak, aby brak segregacji był bardzo nieopłacalny. Dlatego na terenie gminy prowadzone będą kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązkowa. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów bądź innego przypadku niewłaściwego umieszczenia odpadów w pojemnikach lub workach, odpady przyjmowane będą, jako odpady komunalne zmieszane. Właściciel nieruchomości powiadomiony zostanie o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Powiadomienie nastąpi poprzez przylepienie na pojemniku czerwonej nalepki z informacją kiedy i jaką nieprawidłowość stwierdzono. Dwa kolejne, następujące po sobie powiadomienia lub trzykrotne, w ciągu sześciu miesięcy, skutkować będą wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty. Obecnie wynosi ona 48 zł za osobę miesięcznie.