Ekipa odbierająca odpady przy samochodzie.

Urząd Gminy w Sędziejowicach przypomina, że właściciele nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek zawarcia osobnej umowy na odbiór odpadów.

Obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Umowę na odbiór odpadów muszą mieć więc m.in. sklepy, lokale gastronomiczne, banki, zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe i handlowe.

Jeśli nieruchomość służy równocześnie do celów mieszkaniowych oraz na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni, zgodnie ze złożoną deklaracją, wpłacać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część nieruchomości zamieszkałej, oraz
dodatkowo podpisać umowę z firmą odbierającą odpady na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przepisy nie dopuszczają mieszania odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje właścicieli nieruchomości do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku dostarczenia lub przesłania kopii tych dokumentów do Urzędu Gminy w Sędziejowicach.

Brak aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych grozi wszczęciem procedury według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i karą grzywny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Sędziejowice pod numerem telefonu: 43 840 00 18.