Zmieszane odpady.

Urząd Gminy Sędziejowice rozpoczyna wzmożoną weryfikację informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawdzeniu podlegać będzie liczba osób w przypadkach, kiedy jest niezgodna z aktualnymi danymi meldunkowymi w urzędzie.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość opłaty jest kalkulowana na podstawie liczby osób zgłoszonych do systemu, więc wszyscy mieszkańcy gminy ponoszą koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy zaniżają aktualną liczbę domowników w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Rozpoczęta w urzędzie gminy dokładna weryfikacja składanych deklaracji pozwoli ujawnić niezgodności pomiędzy składanymi deklaracjami a stanem faktycznym, w tym m.in. nie wykazanie wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Równocześnie prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu aktualizacji liczby osób zamieszkujących nieruchomość i złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ta metoda wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych proszeni są o składanie aktualnych deklaracji do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku, zgodnie z Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji administracyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr tel. 43 840-00-18.