Drinks supermarket cans beverage 24299872576Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, iż od 1 stycznia 2021 r. obowiązują regulacje normujące opłatę od napojów alkoholowych i opłatę „cukrową”. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U z 2020 r. poz. 1492,1493). Zasadniczym celem ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Opłata „cukrowa”

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier oraz substancje aktywne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

1) z dodatkiem substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny,
2) z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej.

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:
1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napojów.
2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa wyłącznie na zamawiającym.

Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju.

Opłata składa się z dwóch części:
- 50 gr na litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,
- oraz dodatkowej opłaty w postaci:10 groszy, jeżeli w produktach znajduje się kofeina, tauryna lub guarana, 5 groszy za każdy nadmiarowy gram cukru w produkcie (o ile cukru jest więcej niż 5 gramów na 100 ml produktu).

Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty.

Podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty są obowiązane:
1) składać w postaci elektronicznej informację, opatrzona podpisem kwalifikowanym organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2) obliczać i wpłacać opłatę

- w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie, naczelnik urzędu skarbowego ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

Beneficjentem opłaty i dodatkowej opłaty jest Narodowy Fundusz Zdrowia – 96,5%, Budżet państwa – 3,5%.

Opłata od napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia są zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Opłata wynosi 25 zł za każdy litr 100% alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi obowiązani są do;
1) złożenia informacji, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2) obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego ww. opłaty.

- do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

Organem właściwym w sprawie opłaty i dodatkowej opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy.

W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustawie ustanawia się w drodze decyzji dodatkową opłatę w wysokości:
1) 2.000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 18%
2) 11.250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Wpływy z opłaty będą stanowić w 50% dochód własny gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe 50% stanowić będzie przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opłata „cukrowa”