herb UGS maly

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych:

  1. Pruszków działki rolne nr 159/1 i 159/2 stanowią grunty orne o pow.0,27 ha w tym grunty R-IIIb-0,27 ha, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00056991/8. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 146,77 zł

Wysokość wadium – 50,00 zł

  1. Wola Wężykowa działka rolna nr 148/6 stanowi grunty orne o pow. 1,1423 ha w tym grunty RIVa – 0,80 ha, V-0,3423 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00042076/7. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 393,52 zł

Wysokość wadium – 50,00 zł

Przetarg odbędzie się 5 stycznia 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze. Uczestnik przetargu winien okazać, przed rozpoczęciem przetargu, dokument potwierdzający tożsamość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 24 grudnia 2020 r. na konto Gminy Sędziejowice Nr 67 9279 00007 0050 3413 2000 0320 z zaznaczeniem tytułu „wadium na dzierżawę działki nr …”

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet czynszu dzierżawnego za 2021 rok.

W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po
zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Sędziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

Uwagi

  • Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia

  • Opłata za dzierżawę płatna w terminach do 15 marca i do 15 września każdego roku poczynając od roku 2021, na konto Gminy Sędziejowice,

  • W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki,

  • Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy,

  • Czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzonego przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub tel. (43) 84 000 15.

Sędziejowice, dnia 25.11.2020 r.