Gospodarka Odpadami Komunalnymi
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 czerwca 2015 09:11

Deklaracja Domki Letniskowe  - Pobierz

Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2015 09:17
 
Informacje o osiągniętych przez gminę w 2014r. wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 00:00

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014r –  43,18 %

Osiągnięty przez gminę w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,37 %

Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 12:17
 
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lutego 2015r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 07 stycznia 2015 03:10

workisegregowane – 8,00 zł / m-c/ osobę zamieszkałą

niesegregowane – 15,00 zł/m-c/osobę zamieszkałą

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Sędziejowice lub na indywidualny numer rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości należy zgłosić się do Urzędu Gminy Sędziejowice (pok. nr 1 lub 9).

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 grudnia 2014 13:12

Urząd Gminy w Sędziejowicach informuje, że od 2015r. każdorazowy odbiór dodatkowych ilości odpadów nie mieszczących się w pojemnikach, ustawionych na nieruchomości, odbywał się będzie na wniosek właściciela nieruchomości wyłącznie z worków oznaczonych logiem firmy EKO-REGION Sp. z o.o.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach pok. nr 9

Poprawiony: wtorek, 23 grudnia 2014 13:46
 
INFORMACJA O TERMINIE, CZĘSTOTLIWOŚCI I FORMIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 24 lipca 2014 11:37
  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

    W przypadku nie uiszczenia opłaty za śmieci w terminie Wójt Gminy Sędziejowice jako organ egzekucyjny jest zobowiązany do wystosowania upomnienia do mieszkańca, który zalega z płatnościami, co wiąże się z koniecznością wyegzekwowania zwrotu kosztów upomnienia, które wynoszą obecnie 11,60 zł. Wysokość kosztów upomnienia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7