Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Informacje o osiągniętych przez gminę w 2014r. wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
poniedziałek, 20 kwietnia 2015 00:00

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014r –  43,18 %

Osiągnięty przez gminę w 2014r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,37 %

Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 12:17
 
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lutego 2015r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 07 stycznia 2015 03:10

workisegregowane – 8,00 zł / m-c/ osobę zamieszkałą

niesegregowane – 15,00 zł/m-c/osobę zamieszkałą

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Sędziejowice lub na indywidualny numer rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego IBAN właściciela nieruchomości należy zgłosić się do Urzędu Gminy Sędziejowice (pok. nr 1 lub 9).

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 grudnia 2014 13:12

Urząd Gminy w Sędziejowicach informuje, że od 2015r. każdorazowy odbiór dodatkowych ilości odpadów nie mieszczących się w pojemnikach, ustawionych na nieruchomości, odbywał się będzie na wniosek właściciela nieruchomości wyłącznie z worków oznaczonych logiem firmy EKO-REGION Sp. z o.o.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach pok. nr 9

Poprawiony: wtorek, 23 grudnia 2014 13:46
 
INFORMACJA O TERMINIE, CZĘSTOTLIWOŚCI I FORMIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 24 lipca 2014 11:37
  1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

    W przypadku nie uiszczenia opłaty za śmieci w terminie Wójt Gminy Sędziejowice jako organ egzekucyjny jest zobowiązany do wystosowania upomnienia do mieszkańca, który zalega z płatnościami, co wiąże się z koniecznością wyegzekwowania zwrotu kosztów upomnienia, które wynoszą obecnie 11,60 zł. Wysokość kosztów upomnienia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543).

 
Informacje dotyczące osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające w 2013r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 05 czerwca 2014 14:10

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013r – 15,26 %

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w II kwartale 2013r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

  1. Firma ”Professional” S.C. Wiesław Strach Elżbieta Strach Wywóz nieczystości stałych
    i płynnych Ul. Bór 169 42-202 Częstochowa – 7,27 %

  2. Wywóz nieczystości oraz przewóz ładunków Wiesław Strach Ul. Kosmowskiej 6 m 94

42-224 Częstochowa – 1,86 %

  • Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola – 1,4 %

Firma Eko-Region Sp. z o.o. (za cały 2013r.) – 3,4%

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 14:12
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5