REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SĘDZIEJOWICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 25 listopada 2016 11:04

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sędziejowicach, zwanym dalej PSZOK.
§ 2. PSZOK prowadzony jest przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Sedziejowicach.
§ 3. PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest w miejscowości Sędziejowice-Kolonia 12.
§ 4. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochądzace z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sędziejowice.
§ 5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
§ 6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
§ 7. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
§ 8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 9. Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sędziejowice, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp., potwierdzenie dokonania opłaty za odbiór odpadów w gminie Sędziejopwice).
§ 10. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:


1) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*,20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*;
3) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34;
4) odpady zielone o kodzie 20 02 01;
5) odpady z drobnych remontów (gruz, ceglany, płytki, resztki betonu) o kodzie 17 09 04.
§ 11. PSZOK w Sędziejowicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
§ 12. Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad:
1) przeterminowane leki - pojemnik o pojemnosci 120 l;
2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - kontener;
3) zużyte baterie i akumulatory - pojemnik o pojemnosci 240 l;
4) odpady zielone - kontener od 1100 l;
5) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstają na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych, mogą być dostarczone do PSZOK, w ilosci do 1 m3 rocznie dla jednego gospodarstwa domowego, jednego lokalu mieszkalnego lub jednej nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej. Odpady nie spełniające w/w warunków muszą być odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy.
§ 13. Odpady dostarczone do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone.
§ 14. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 2 niniejszego Regulaminu.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2016 11:05