Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Satysfakcja z dobrze spełnionego obowiązku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 03 grudnia 2010 14:38

ugs-logo-new5 listopada br. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy – ostatnia w tej kadencji . W swoim wystąpieniu, wójt gminy Jerzy Kotarski , przypomniał najważniejsze wydarzenia

z życia gminy, zmiany w funkcjonowaniu oświaty, najważniejsze inwestycje zmieniające stan infrastruktury technicznej i społecznej. Podkreślił, ze gmina potrafiła skorzystać z różnego rodzaju środków zewnętrznych wzbogacających budżety gminne. Pozytywne zmiany zaszły właściwie we wszystkich dziedzinach życia, w realizacji zadań własnych Gminy.

Wzrosła ilość miejsc w przedszkolach, bowiem od 15 października 2008 r. funkcjonuje oddział zamiejscowy w Dobrej a od 2 listopada 2009 r. drugi oddział – finansowany ze środków unijnych. Dzięki temu, wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców, zapewniono możliwość przygotowania przedszkolnego i opieki przedszkolnej. W obu zespołach szkół realizowane były projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na ogólną kwotę prawie 940 tys. zł.

Istotne zmiany nastąpiły w stanie bazy Gminnego Ośrodka Zdrowia, bowiem gruntownej przebudowie poddane zostały oba ośrodki zdrowia za ponad 1,655 tys. zł.

Polepszyły się warunki przebywania podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy – po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku wraz z rozdziałem ciepła oraz drobnych przebudowach i remontach wewnątrz budynku. Urządzono salę doświadczeń świata, wyposażono ja w niezbędne przyrządy do terapii światłem, zatrudniono terapeutę zajęciowego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach wzbogacono księgozbiór poprzez zakupy ze środków własnych i pozyskanych na ten cel środków centralnych. Dokonano niezbędnych remontów w filiach bibliotecznych, zakupiono sprzęt i meble. Przeniesiono filię biblioteki w Pruszkowie do budynku szkoły. Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z nową wersją programu komputerowego SOWA z modułami skontrum i inwentarza, a także zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym dla filii w Marzeninie.

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach w latach 2007 - 2010 zakupił sprzęt muzyczny nagłaśniający, efektu świetlnego za ponad 85 tys. zł oraz stroje do tańca narodowego z okresu Księstwa Warszawskiego oraz tańca nowoczesnego i innych za prawie 12,5 tys. zł. Ponad 23 tys. zł wydatkowano na urządzenie i wyposażenie kuchni wykorzystywanej przy organizacji różnego rodzaju imprez towarzyskich.

 

Usługi komunalne i mieszkaniowe na rzecz wspólnoty samorządowej z powodzeniem świadczy Gminna Jednostka Usług Komunalnych . W latach 2007-2010 na zakup sprzętu urządzeń specjalistycznych i środków transportu przeznaczono prawie 225 tys. zł . Ponad 53 tys. zł przeznaczono na modernizację i remonty własnej bazy. Prowadzono drobne remonty i naprawy   w mieszkaniowych zasobach komunalnych i zakupiono na ten cel materiały za ponad 34 tys. zł Wypada wspomnieć, że w 2006 r. dokonano istotnych remontów w bloku mieszkalnym w Pruszkowie. Dbając o dobre funkcjonowanie sieci wodociągowej dokonano – począwszy od 2006 r. - modernizacji stacji uzdatniania wody, naprawy pomp głębinowych, budowy pompowni w Żaglinach na łączną kwotę prawie 563 tys. zł.

W zakresie kanalizacji zrealizowano w tych latach oczyszczalnię ścieków w Marzeninie wraz z kolektorem sanitarnym o długości 5,6 km i 145 przyłączami w tej wsi, zbudowano kolektor sanitarny w ulicy Rolniczej  i Krótkiej w Sędziejowicach oraz w Sędziejowicach - Kolonii

o długości 1,3 km, na ukończeniu jest budowa sieci sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w Bilewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej za ponad 3,1 mln. zł.

Okres minionych 4 lat charakteryzuje się zwiększonymi środkami na inwestycje różnego rodzaju: oświatowe, kulturalne, socjalne, zdrowotne, zaopatrzenia  w wodę, odprowadzanie ścieków, drogowe, podnoszące poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Wartość realizowanych zadań inwestycyjnych wynosi ponad 17,2 mln. zł, w tym ponad 6,4 miliona zł pochodzi ze środków zewnętrznych.

W 2006 r. budżet gminy wydatkował ogółem 12.541 653 zł, w tym na inwestycje 2.104 463 zł, co stanowi 16,8 % ogólnych wydatków. W następnych latach wydatki gminy rosły, by osiągnąć w 2010 r. przewidywaną kwotę 20.703 635 zł, z tego na inwestycje przeznaczy się 6.311 447 zł, co stanowi aż 30,5 % wszystkich wydatków. Tak wysoki wskaźnik inwestowania spowodował, że zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek na ich sfinansowanie w wysokości 5.696 900 zł, ale zaznaczyć należy, że znaczna ich część zostanie uregulowana po rozliczeniu zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych (unijnych i od wojewody). Co roku z budżetu gminy spłacane jest zadłużenie w wysokości około 790 tys. zł. W latach 2006 - 2010 spłata zadłużenia wyniosła 3.570 326 zł.

W Urzędzie Gminy Sędziejowice na koniec 2006 r. zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarczych. Ich ilość się zmieniała, ale na koniec października br. zarejestrowanych było 310 podmiotów gospodarczych.

Gmina podejmuje szereg działań proekologicznych. Siedemnaście miejscowości objętych jest selektywną zbiórką odpadów - o sześć więcej niż na koniec 2006 r. Odpady komunalne z terenu gminy odbiera siedem firm (o 2 więcej niż  w 2006 r.). Padłe zwierzęta i odpady pochodzenia zwierzęcego odbiera jedna firma, z która gmina ma zawartą umowę.

Z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa dokonywane są zakupy niezbędnego sprzętu pożarniczego i środków transportowych dla ochotniczych straży pożarnych. Z budżetu gminy dofinansowano zakup samochodów dla: OSP Sędziejowice (120 tys. zł), OSP Kamostek (156 tys. zł), OSP Marzenin (200 tys. zł), OSP Pruszków (797 tys. zł, w tym: z RPOWŁ 585 tys. zł ).

Monitorowane jest centrum Sędziejowic, budynki i otoczenie Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, Przedszkola w Sędziejowicach. Monitoring funkcjonuje także w obu zespołach szkół.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w Urzędzie Gminy. W minionym okresie zdecydowanie usprawniono obieg dokumentów, wdrożono wiele programów komputerowych, stworzono własną serwerownię do obsługi sieci informatycznej.

W podejmowanych działaniach zwrócono także uwagę na właściwą promocję gminy.

Z powodzeniem czynią to zespoły artystyczne naszego Gminnego Ośrodka Kultury, Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie” przy Zespole Szkół Rolniczych, Strażacka Orkiestra Dęta „Druh” w Sędziejowicach. Tradycyjnie już swoją rolę spełnia wyścig kolarski juniorów „Po Ziemi Łódzkiej”, organizowane corocznie dożynki gminne i dni gminy.  W br. wydany został album „Sędziejowice i okolice”, który zapoznaje czytelników z historią, współczesnością i dorobkiem naszej gminy i ludzi tu mieszkających.

W zakończeniu wójt Gminy stwierdził, że „... niebawem kończy się kadencja Rady Gminy Sędziejowice. Fakt ten powoduje, że staramy się ocenić miniony okres w życiu Gminy, odnotowujemy zmiany i zastanawiamy się, czy w sposób należyty wykorzystaliśmy wszystkie szanse i możliwości, jakie pojawiły się przez ostatnie cztery lata, czy byliśmy wystarczająco aktywni i zdeterminowani, aby osiągnąć nakreślone cele, aby zapewnić wspólnocie  samorządowej dogodne warunki życia na określonym, terytorium. Odpowiedzi na te pytania musimy udzielić sobie sami, musimy tez wsłuchać się w głos mieszkańców naszej gminy.”

Podczas sesji radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Sędziejowice  w roku szkolnym 2009/2010, wysłuchali informacji przedłożonej przez podmioty dokumentujące analizy oświadczeń majątkowych, dokonali zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2010, zaciągnęli kredyt w wysokości 779.700 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ustalili roczne stawki podatku od nieruchomości i przypadki przedmiotowych zwolnień od tego podatku, upoważnili wójta gminy do zawarcia porozumienia komunalnego dotyczącego funkcjonowania komunikacji autobusowej pomiędzy miastem i gminą Łask oraz miejscowościami gminy Sędziejowice.

W końcowej części byliśmy świadkami składania wzajemnych życzeń i podziękowań przez obecnych na sesji radnych Rady Gminy Sędziejowice i radnych Rady Powiatu Łaskiego, sołtysów, wójta gminy Jerzego Kotarskiego i przybyłego na sesję starostę łaskiego  Cezarego Gabryjączyka.

Następna sesja już ...w nowym składzie.

S.T.

Poprawiony: piątek, 03 grudnia 2010 15:19
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież