Konsultacje społeczne Drukuj
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 kwietnia 2019 13:34

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

  z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 kwietnia 2019 r. wydanym na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 1 ust. 2  uchwały Nr III/30/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 235)

Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Sędziejowice

do udziału w konsultacjach społecznych

w przedmiocie zaopiniowania proponowanych zmian w statutach wszystkich Sołectw w Gminie Sędziejowice, stanowiących załączniki od Nr 1 do Nr 25
do uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sędziejowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1365)

Termin konsultacji:

25 kwietnia 2019 r. – 13 maja 2019 r.

W okresie konsultacji proponowane zmiany do statutów sołectw zawarte także w treści Zarządzenia Nr 30/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 kwietnia 2019 r., udostępnione będą do publicznego wglądu:

- w Urzędzie Gminy Sędziejowice, pok. Nr 16, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice;

- u sołtysów poszczególnych sołectw;

- w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminasedziejowice.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice:  www.gminasedziejowice.eu .

 Formularz ankiety będzie można pobrać:

- w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice;

 -  u sołtysów poszczególnych sołectw;

 - w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.pl;

 - na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice: www.gminasedziejowice.eu ;

Wypełnioną ankietę - zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 15 maja 2019 r. do godziny 15.00 poprzez:

- złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice;

- przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- przesłane drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

      Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Wójt Gminy Sędziejowice

 /-/ Dariusz Cieślak

 

Proponowane zmiany do statutów sołectw

zgodnie z

ZARZĄDZENIEM NR 30/19 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu zmian w statutach sołectw na terenie gminy Sędziejowice

1) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Dla ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej niezbędne jest potwierdzenie obecności mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem na liście obecności.

2. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru Sołtysa i wyboru Rady Sołeckiej) opatrzone pieczęcią Gminy.";

2) § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 5. W przypadku jednakowej liczby głosów uniemożliwiającej objęcie funkcji przez jednego kandydata, komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.";

3) w § 33 ust. 12 uchyla się pkt 2;

4) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. Sołectwo może przejąć mienie komunalne przekazane zarządzeniami Wójta do korzystania w ramach zwykłego zarządu:

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego;

2) z inicjatywy Wójta.

2. Przekazanie Sołectwu mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ilościowo-wartościowego. Sołectwo zobowiązane jest do:

1) dbałości o nie;

2) rozliczenia się z niego;

3) w przypadku niedoboru lub powstania w nim szkód z winy zarządzającego - niezwłocznego naprawienia szkody.

3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu, polegające na:

1) załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywaniu go w stanie niepogorszonym, w ramach aktualnego przeznaczenia;

3) zachowaniu mienia i osiąganiu z niego dochodów, zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) transferze dochodów z przekazanego mienia do budżetu gminy.

4. Obsługę gospodarki finansowej Sołectwa zapewnia Wójt za pośrednictwem Urzędu".

 

Aktualne statuty są dostępne pod adresem: http://dziennik.lodzkie.eu/#/legalact/2019/1365/