Uchwał wywołująca Bilew PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
środa, 30 stycznia 2019 19:20

herb-ugs-malyUCHWAŁA NR IV/35/19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 28 stycznia 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice.
§ 2. Granice obszaru, o którym mowa w § 1, przedstawione zostały na załączniku graficznym stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Sędziejowice oraz na stronie internetowej Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Jarosław Bartczak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (uchwałą wywołująca Bilew 547_2.pdf)uchwałą wywołująca Bilew 547_2.pdfPełna treść uchwały.539 Kb