Projekt dla osób niepracujących pt."Akademia aktywności zawodowej" Drukuj
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 05 listopada 2018 08:07

AkademiaAktywnosciZawodowej

 

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat,
nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) -
Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej" organizowanym przez Nasze
Stowarzyszenie. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły
w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

- Nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo),
- Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
- Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:
1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny
2. szkolenie zawodowe:
- prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 235 godz.
- kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 - 240 godz.
3. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -
997,40zł netto/mies.
4. pośrednictwo pracy - 6 godz. na osobę
- zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:
Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
Posiadanie prawa jazdy kat. B, (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
Wykształcenie co najmniej podstawowe,
Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego lub spawacza

 

Zapewniamy:
Catering,
Opłacamy egzaminy państwowe,
Zwrot kosztów dojazdu
Badania lekarskie.
stypendium szkoleniowe i stażowe
ubezpieczenie NNW

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo,
niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

 

Młodzież NEET - (ang. not in employment, education or training) -za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w
wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci
się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co
za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie
aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym.

 

Osoby bierne zawodowo -w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na
urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który
nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba
że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

 

Osoby bezrobotne - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby
pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają
świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne.
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

 

Osoby długotrwale bezrobotne - to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 6 miesięcy.

 

Osoby z niepełnosprawnościami - to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się,
że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:
- podstawowym
- gimnazjalnym,
- ponadgimnazjalnym.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (informacja o projekcie Akademia aktywności zawodowej.pdf)informacja o projekcie Akademia aktywności zawodowej.pdfPełna treść ogłoszenia.1422 Kb

Poprawiony: poniedziałek, 05 listopada 2018 08:58