Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 24 sierpnia 2018 10:00

herb-ugs-maly

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastrunieruchomości:

Działka nr 148/2 posiada urządzoną księgę wieczystą nr SR1L/00042077/4

2. Powierzchnia nieruchomości

0,9130 ha

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wola Wężykowa

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak mpzp. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice działka znajduje się się w około 1/3 w terenach zabudowy zagrodowej, w około 1/3w terenach rolnych i w około 1/3w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w granicy obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.Działka zlokalizowana jest w obszarze występowania stanowisk archeologicznych – granica strefy ochrony konserwatorskiej „OW” oraz w granicy Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

5. Termin zagospo-darowania nieruchomości

Do 3 lat

6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

160,15 zł rocznie

7. Terminy wnoszenia opłat

Do 15 marca każdego roku

8. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji, począwszy od 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
w terminie do końca stycznia.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 24.08.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.

Dodatkowych informacji w sprawie wydzierżawienia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sędziejowice, pokój nr 11
– P. Angelika Cieślak

Poprawiony: piątek, 24 sierpnia 2018 10:45