Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
piątek, 24 listopada 2017 13:14

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada /środa/ 2017 r. o godzinie 1100 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;
  2. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
  3. udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem;
  4. udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zakup piły spalinowej;
  5. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości;
  6. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
  7. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”;
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

8. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2016/2017.

9. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o podmiotach, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

10. Zapoznanie się z informacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, Wojewody i właściwych urzędów skarbowych z analizy oświadczeń majątkowych.

11. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak