OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
czwartek, 23 listopada 2017 14:39

herb-ugs-malyOGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2015 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach urzędowania.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar gminy Sędziejowice w granicach administracyjnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Sędziejowice.

Poprawiony: czwartek, 23 listopada 2017 14:43