XXX sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
wtorek, 23 maja 2017 08:08

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 30 maja /wtorek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/32/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2016 r.,

2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice i sprawozdaniem finansowym – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2016 r.,

3/ zapoznanie się z uchwałą Nr 3/17 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2016 r.

4/ zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2016 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2016 r.

8. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2016 r.

10. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 r.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2016 r.

13. Informacja Wójta w sprawie stanowiska Komisji Rewizyjnej z kontroli w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Poprawiony: wtorek, 23 maja 2017 08:27