XXVIII sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Adam   
środa, 22 marca 2017 11:30

herb-ugs-malyUprzejmie informuję, że w dniu 30 marca /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Podjęcie uchwał:

  1/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na utwardzenie placu przy budynku strażnicy;

  2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;

  3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;

  4/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

  5/ w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;

  6/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski;

  7/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice;

  8/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice;

  9/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice;

  10/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice;

  11/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice;

  12/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice;

  13/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice;

  14/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice;

  15/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina  Sędziejowice;

  16/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice;

  17/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice;

  18/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice;

  19/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice;

  20/ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego;

  21/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2016 rok;

  22/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach  za 2016 rok;

  23/ w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2017 rok.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok w Gminie Sędziejowice.  

9. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2017 r. przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska Komisji. 

10. Rozpatrzenie raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak