Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice Drukuj
Wpisany przez Marek   
czwartek, 09 grudnia 2010 08:08

ugs-logo-new

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Sędziejowice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie gminy Sędziejowice, do konsultacji projektów uchwał:

1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji;

2) w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.;

3) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok;

4) w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015.

Termin konsultacji: od 10 do 17 grudnia 2010 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 grudnia 2010 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej  - www.bip.gminasedziejowice.pl , na stronie internetowej gminy - www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

 

Sędziejowice, 09.12.2010 r.

Wójt

/-/ Jerzy Kotarski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Formularz zgłoszenia opinii.doc)Formularz zgłoszenia opinii.docFormularz zgłoszenia opinii24 Kb
Pobierz (Załącznik-konsultacje-zał.pdf)Załącznik-konsultacje-zał.pdfSposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą39 Kb
Pobierz (program współpracy-2010 - zał.pdf)program współpracy-2010 - zał.pdfProgram współpracy gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.54 Kb
Pobierz (program - 2010-zał.pdf)program - 2010-zał.pdfGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK85 Kb